logo_vanderosieren

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - TARIEVEN

Banner_Contact

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tussenkomst van het advocatenkantoor Pascal Vanderosieren.

De tarieven (erelonen en onkosten) worden steeds vooraf uitvoerig en transparant met de cliënt besproken. Mocht dit niet of in onvoldoende mate zijn gebeurd, is de klant gehouden om dit voor aanvang van de opdracht schriftelijk te melden.

Zo gewenst kunnen de afspraken worden vastgelegd in een contract, gebaseerd op het modelcontract opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. Bij gebrek aan betaling van een ereloonstaat en na toezending van een herinnering, kunnen de prestaties worden schorst. Beide partijen kunnen op ieder ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

De beroepsaansprakelijkheid van het advocatenkantoor Pascal Vanderosieren zal steeds, zelfs in geval van zware fout, beperkt zijn tot de dekking die geboden wordt door de collectief door de Balie georganiseerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop beroep wordt gedaan.

De facturen van het advocatenkantoor zijn betaalbaar op de zetel van het kantoor te Overijse binnen de 15 dagen na de ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur dient hij deze schriftelijk te protesteren binnen de zelfde termijn, bij gebreke waaraan deze aanvaard is. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rentevoet, alsook een invorderingskost van 10 % van de hoofdsom.

Elk geschil aangaande de uitvoering van de opdracht of betreffende de betaling van de erelonen en kosten, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem met zetel te Overijse en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing.